Privacyverklaring

Home > Privacyverklaring

Zwammerdam Groep B.V., gevestigd aan Tjalk 49, 2411 NZ Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zwammerdam Groep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mholscher@zwammerdamgroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zwammerdam Groep B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Aanbieden en uitvoeren van overeenkomsten

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Zwammerdam Groep B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

U kunt ons altijd bellen of e-mailen als u vragen heeft over onze producten en/of diensten. Als u ons een e-mail of ander bericht stuurt met een vraag of verzoek, zal het bericht (inclusief de daarin vermelde persoonsgegevens samen met de eventueel daarbij gevoegde ((persoons)gegevens) uitsluitend worden gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek.
Als u telefonisch contact heeft met ons, kan het zijn dat er (persoonlijke) aantekeningen worden gemaakt van het gesprek. Deze aantekeningen worden uitsluitend gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek.
U dient ervan uit te gaan dat wij de verzonden (e-mail)berichten en de eventueel gemaakte (persoonlijke) aantekeningen bewaren voor zolang dat nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag of verzoek.

Nieuwsbrief
Om u op de hoogte te houden van onze producten, diensten en nieuws versturen wij nieuwsbrieven. Voor de verzending van de nieuwsbrieven gebruiken we uw (voor)naam en e-mailadres.

Cameratoezicht
Rondom ons pand vindt cameratoezicht plaats. De aanwezige camera’s zijn bedoeld om de (sociale) veiligheid van de aldaar aanwezige personen en de bescherming van gebouwen en eigendommen te verhogen. De gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tot beveiliging van personen en goederen.
Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard voordat ze automatisch worden gewist, tenzij er een calamiteit heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van de calamiteit.

Verwerken sollicitaties
Om de geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde functie, positie, project of opdracht te beoordelen, om contact te houden met de kandidaat en voor werving- en selectiedoeleinden (inclusief (medische) keuringen), verwerken wij de volgende persoonsgegevens van de betreffende kandidaten:
–     naam
–     adres, woonplaats
–     e-mail en telefoonnummer
–     geslacht
–     burgerlijke staat
–     CV
–     motivatiebrief
–     resultaten van assessments, psychologische en (eventueel) medische keuringen
–     referenties
–     (kopie) pasfoto
–     gegevens die verzameld worden gedurende het sollicitatietraject als gevolg van de gesprekken met de kandidaat, referent en andere bronnen.

Voornoemde gegevens ontvangen wij direct van de kandidaat of indirect via een door ons ingeschakeld bureau ten behoeve van de werving, selectie, detachering en/of uitzending.
We bewaren de gegevens in principe tot maximaal 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure tenzij met de kandidaat andere schriftelijke afspraken worden gemaakt.

  1. Rechtsgronden voor verwerking
    Op grond van de privacywetgeving hebben we een “juridische grond” nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

–    het uitvoeren van de contractuele afspraken tussen u en ons;
–    het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
–    voor de behartiging van onze “gerechtvaardigd belangen” in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing; en
–    de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zwammerdam Groep B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens:

Personalia                                  5 jaar, uitvoering van onze overeenkomst                    

Adres                                           5 jaar, uitvoering van onze overeenkomst

Telefoonnummer                     5 jaar, uitvoering van onze overeenkomst

E-mailadres                               5 jaar, uitvoering van onze overeenkomst

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt 3 jaar, om de gevraagde informatie te leveren

Delen van persoonsgegevens met derden

Zwammerdam Groep B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zwammerdam Groep B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zwammerdam Groep B.V. gebruikt technische, functionele en tracking cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookie: Googly Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Tracking cookies: Zoals advertentiecookies die bedoeld zijn voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt. 

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

  • LinkedIn (tracking cookie)
  • Google Adwords (tracking cookie)
  • Hotjar (tracking cookie)

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zwammerdam Groep B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mholscher@zwammerdamgroep.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Zwammerdam Groep B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zwammerdam Groep B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zwammerdamgroep.nl

Benieuwd naar de mogelijkheden voor u?

Neem contact met ons op en laat u inspireren door onze expertise.

0172-632200